‘แยก ก่อน ทิ้ง’ ลดขยะ ลดมลพิษ

 หากพูดถึงปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ ทั้งทางอากาศ ทางน้ำ และพื้นดิน รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง แล้วมนุษย์ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาดังกล่าว จะมีแนวทางไหนที่สามารถลดปัญหาขยะล้นเมืองได้
อาจารย์สมบัติ เหสกุล ผู้จัดการโครงการทบทวนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ : กรณีการจัดการขยะ แสดงความเห็นเรื่องการจัดการขยะว่า เราต้องทำความรู้จักขยะก่อนที่จะทิ้ง ซึ่งหมายถึง การแยกประเภทขยะก่อนทิ้งนั่นเอง


อาจารย์สมบัติ อธิบายให้ฟังว่า ขยะมีทั้งหมด 5 ประเภท นั่นคือ ประเภทที่ 1. ขยะอินทรีย์ เป็นขยะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหาร เศษใบไม้ พืชผัก ผลไม้ต่างๆ เป็นต้น ประเภทที่ 2.ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ จะมีทั้งกระดาษ พลาสติก ขวดแก้ว และขวดพลาสติก ประเภทที่ 3.คือขยะอันตราย คือ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รวมทั้ง หลอดไฟ แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ ฯลฯ ส่วนในพื้นที่เกษตรกรรม ก็จะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์สารเคมีต่างๆ ขยะประเภทที่ 4 คือ ขยะติดเชื้อ จะเป็นพวกผ้าปิดแผล ผ้าก๊อซ สำลีปิดแผล วัสดุทางการแพทย์ต่างๆ และยังมีผ้าอ้อมเด็ก ผ้าอ้อมผู้สูงอายุ ผ้าอนามัยที่ใช้แล้ว รวมไปถึงกระดาษทิชชูที่ใช้เช็ดน้ำมูกหรือเสมหะ ก็ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อทั้งสิ้น และขยะประเภทสุดท้ายคือ ขยะอื่นๆ ทั่วไป อย่างเช่น ขยะก่อสร้าง เศษเถ้าถ่าน เป็นต้น

เมื่อเราเข้าใจและรู้จักประเภทของขยะแล้ว ก็สามารถแยกขยะทิ้งได้ อาจารย์สมบัติ จึงอธิบายต่อว่า การแยกขยะเริ่มต้นทำได้ง่ายๆ จากที่บ้านของเราเอง อย่างเศษอาหารเป็นขยะที่ย่อยสลายและทำเป็นปุ๋ยได้ ส่วนพวกขยะรีไซเคิลต่างๆ สามารถเก็บแยกใส่ถุงและนำไปขายให้กับโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลต่อไปได้ ส่วนพวกขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ ควรแยกใส่ถุงและไว้ให้ห่างจากห้องครัว พื้นที่ที่มีเด็ก และบริเวณที่สมาชิกครอบครัวอยู่ประจำ


อาจารย์สมบัติ บอกอีกว่า การแยกขยะทำให้ปริมาณขยะลดลง ถึงร้อยละ 95 และเหลือขยะเพียงส่วนน้อยที่จะออกจากบ้าน นอกจากนี้ ยังประหยัดงบประมาณที่ใช้สำหรับกำจัดขยะ เนื่องจากปัจจุบันค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการขยะมีจำนวนสูงมาก อีกทั้งยังช่วยลดพลังงานและทรัพยากร เพราะขยะบางประเภทนำมารีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษลงได้


“การสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เด็ก เยาวชน และคนทั่วไปรู้จักจัดการขยะที่ถูกต้องนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องมีคือ การมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความเข้าใจ ทัศนคติ และมุมมอง โดยทั้ง 5 เรื่องพื้นฐาน จะทำให้มนุษย์เกิดจิตสำนึกดีและใส่ใจเรื่องขยะกันมากขึ้น” อาจารย์สมบัติฝากทิ้งท้าย


เรื่องโดย พิมพ์ชนก ศรเพชร Team content www.thaihealth.or.th