สร้างสุขทางใจ

 หลากหลายความสุขเหล่านี้สามารถแบ่งกลุ่มได้คือ ความสุขทางกายและความสุขทางใจ สุขทางกายส่วนใหญ่เป็นการเสพเพื่อตอบสนองความต้องการทางกาย ส่วนใหญ่เป็นความสุขที่ต้องพึ่งพาอาศัยปัจจัยภายนอกจึงจะมีความสุขได้ แต่เนื่องจากปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่มีความแน่นอนจึงหาความยั่งยืนได้ยาก


สำหรับความสุขทางใจ ถ้าพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้งลงไปอาจมองได้ว่าเป็นการหลีกหนีความทุกข์ใจมากกว่า ความทุกข์ที่ว่านี้ก็คือ ความรู้สึกไม่มั่นใจว่าตัวเองดีพอหรือยัง มีความสำคัญ มีคุณค่าพอหรือยัง ความรู้สึกไม่มั่นใจที่พูดถึงนี้มิใช่ความรู้สึกในระดับจิตสำนึก แต่อยู่ในระดับจิตใต้สำนึกที่อยู่ในจิตใจระดับลึกมาก เราทุกคนจะไม่รู้ตัว เมื่อรู้สึกไม่สุขใจก็จะพยายามแก้ปัญหาและสร้างความมั่นใจให้กับตนเองโดยอาศัยปัจจัยภายนอก ยิ่งถ้าระดับความมั่นใจในคุณค่าตัวเองขาดแคลนมาก ความพยายามให้เกิดความมั่นใจก็ยิ่งต้องมากตามไปด้วย
ความสุขทางใจที่ยั่งยืนถือเป็นความสุขจากภายในที่ไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก เป็นความรู้สึกมีคุณค่า มั่นใจในคุณค่าของตนเองจากภายใน


ดังนั้น แต่ละคนอาจต้องกำหนดเป้าหมายของตัวเอง เป็นเป้าหมายที่เป็นจริง มีความเป็นไปได้ จัดลำดับความสำคัญและจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อตัวเองจะได้ทำได้สำเร็จตามเป้าในระดับที่คิดไว้ และไม่รู้สึกผิด ไม่รู้สึกบกพร่องหรือเป็นคนไม่ดี ความสามารถมองเห็นคุณค่าในตนเองและยอมรับตนเองได้มากหรือน้อยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนเรามีความสุขได้ง่ายหรือยาก คนที่เติบโตมาในบรรยากาศครอบครัวที่ดี ในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงครอบครัวที่ฐานะดี แต่หมายถึงครอบครัวที่บรรยากาศอบอุ่น เข้าใจกัน เอาใจใส่ความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัว ให้เกียรติกัน ให้ความสำคัญของกันและกัน ทำให้เกิดความรู้สึกดีต่อตนเอง มั่นใจว่าฉันมีข้อดี มั่นใจว่าฉันสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันได้ ก็ถือว่าโชคดี มีโอกาสมีความสุขในชีวิตได้ง่าย


แต่หากคนที่ครอบครัวเตรียมทุนด้านจิตใจมาให้น้อยก็มีโอกาสเกิดปัญหามากกว่า แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะความสามารถมอง เห็นค่าและยอมรับตนเองเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ การพัฒนาตอนโตอาจยากกว่าช่วงวัยเด็ก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้ถ้าพยายาม และเมื่อทำได้สำเร็จก็ถือว่าคุ้ม เพราะช่วยให้ชีวิตคนผู้นั้นทุกข์น้อยลง มีความสุขง่ายขึ้น นอกจากนี้ก็เป็นความดีส่งผลถึงคนรอบข้างด้วย เพราะคนเราทุกคนเป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกัน คนที่มีความสุขก็ส่งผลให้คนที่อยู่รอบข้างมีความสุข


สำหรับใครที่อยากมีความสุขในชีวิต ควรเริ่มจากการหาเวลาในแต่ละวันแล้วแต่สะดวก สัก 30 นาที หรือ 1 ชั่ว โมง เพื่อให้เวลากับตนเองจริงๆในการฝึกผ่อนคลาย ทำสมาธิ โยคะ ชี่กง เล่นกีฬา ทำกิจกรรมที่ชอบ หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นการพักสมอง ผ่อนคลาย และฝึกสติ ทบทวนพิจารณาตนเอง พิจารณาอารมณ์และวิธีคิดของตนเอง มีจุดใดที่สมควรปรับปรุง ถ้าปฏิบัติและศึกษาหาความรู้เพื่อเติมมุมมองชีวิตให้กว้างขึ้นเป็นประจำก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น


ที่มา : โลกวันนี้วันสุข